ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลอำเภอเขาชะเมา

อำเภอเขาชะเมา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเขาชะเมา เดิมนั้นอยู่ในความปกครองของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื่องจากอำเภอแกลงมีอาณาเขตกว้างขวาง มีประชากรมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ทางการปกครอง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องที่ กระทรวงมหาดไทยจึงแบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอแกลง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกชื่อว่า กิ่งอำเภอเขาชะเมา สาเหตุว่ามีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 กิ่งอำเภอได้ยกฐานะเป็นอำเภอเขาชะเมา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอเขาชะเมาตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  มีผลบังคับเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2536 โดยแยกจากอำเภอแกลง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง  ห่างจากจังหวัดระยอง  80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 269.95 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 168,718.75 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

 

การแบ่งการปกครอง

          อำเภอเขาชะเมา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่

  • ตำบลน้ำเป็น 7   หมู่บ้าน
  • ตำบลชำฆ้อ 9   หมู่บ้าน
  • ตำบลห้วยทับมอญ 8   หมู่บ้าน
  • ตำบลเขาน้อย 5   หมู่บ้าน
(Visited 3,504 times, 1 visits today)