สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชะเมา

จังหวัดระยอง

นายกิตติทัศน์ นาสรร

พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา

”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”