สพอ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ นำโดย นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ นายเกริกขจร สุขแก้ว อาสาพัฒนา (อสพ.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังรี หมู่ที่ 1 ตำบลเขาฉกรรจ์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีกลไกขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)