✨สพอ.เขาฉกรรจ์  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว✨

✨ วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว✨

นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป้นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1.การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.การจัดเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2566

3.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2566

4.การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญาในการสวมใส่ผ้าไทย

5.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์

6.การพิจารณาโครงการขอรับสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน(ให้เปล่า)จำนวน 1 โครงการ

  1. การพิจารณาโครงการขอรับสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน(ให้เปล่า)จำนวน 6 โครงการ

8.การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566

ในการนี้ นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ประชาสัมพันธ์การออกบูธจำหน่วยสินค้า ในงานารจัดกิจกรรม“งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2566

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 21 times, 1 visits today)