สพอ.เขาฉกรรจ์  ร่วมกิจกรรมวันดินโลก(world soil day) ประจำปี พ.ศ. 2565 ✨✨

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่

โดยวันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

กิจกรรมภายในงาน

  1. การปรับปรุงดินและการห่มดิน
  2. การเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ในการนี้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้มอบต้นจิงจูฉ่าย ให้สตรีและผู้ที่ต้องการ เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์ ต่อไป

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

#วันดินโลก

#worldsoilday

#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

#sollswherefoodbegins

#influencerพช

#สพอ.เขาฉกรรจ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)