สพอ.เขาฉกรรจ์  ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ม.20 ตำบลหนองหว้า

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ม.20 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ม.20 บ้านหนองคล้า ตำบลหนองหว้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การรับสภาพหนี้ (ครัวเรือนเป้าหมายหรือทายาท) รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ให้กองทุนฯ สามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

จากการลงพื้นที่ติดตาม พบว่า มีครัวเรือนเป้าหมายที่ค้างชำระ จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 97,000 บาท และได้มีครัวเรือนเป้าหมายชำระเงิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท ครัวเรือนที่เหลือได้ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ ชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 9 times, 1 visits today)