✨สพอ.เขาฉกรรจ์  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์✨

✨ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว✨

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบหมายให้ นางสาวอักษร เชาวลิต  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสตรีอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขาฉกรรจ์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.การจัดสรรงบประมาณในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบล/เทศบาล

2.สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ระดับอำเภอและระดับตำบล

3.การพิจารณาอนุมัติโครงการและการส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)

4.การกำหนดแผนลงติดตามหนี้และติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)

5.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6.การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย

7.การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 10 ชนิด สร้างความมั่นคงทางอาหารและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

(Visited 18 times, 1 visits today)