✨สพอ.เขาฉกรรจ์  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) อำเภอเขาฉกรรจ์✨

✨ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอเขาฉกรรจ์ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว✨

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) อำเภอเขาฉกรรจ์ ดำเนินการจัดประชุม โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.)

2.สรุปผลการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

3.การจัดเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนาธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2566

4.การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว10 ชนิด สร้างความมั่นคงทางอาหารและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

5.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6.การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย

7.ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ นางอำภา บรรณสาร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  พบปะพูดคุย กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีก่อนการประชุม

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 28 times, 1 visits today)