สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่บันทึกเสียงรายการวิทยุ “ผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว” ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลง HLM ขนาด 3 ไร่

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ แปลงนางสาวม้วย สุครีพ พื้นที่แปลง HLM ขนาด 3 ไร่ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรกจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบหมายให้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ บันทึกเสียงรายการวิทยุ “ผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว” ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลง HLM ขนาด 3 ไร่แปลงนางสาวม้วย สุครีพ ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ทาง F.M.103.25 MHz.
แปลงนางสาวม้วย สุครีพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลง HLM ขนาด 3 ไร่ มีกิจกรรมในแปลงมากมาย เช่น การทำปุ๋ยหมัก, การปลูกผักปลอดภัย,การเลี้ยงปลาเลี้ยงหอม การปลูกป่า 5 ระดับ การทำนา การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นสถานที่สำหรับศึกษษดูงานของคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
ผลผลิตจากแปลงมีการจำหน่ายทั้งในสวนและนำออกจำหน่ายในตลาดชุมชน เป็นต้นแบบในการดำนงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนที่เข้ามาศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 19 times, 1 visits today)