สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมประจำเดือน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่10 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่10 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นางสาวอักษร เชาวลิต พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพระเพลิง ลงพื้นที่ร่วมประชุมประจำเดือน บ้านใหม่พัฒนา โดยมีข้อราชการชี้แจงดังนี้
1.การจัดทำบัญชีครัวเรือน สอนการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบง่าย และมอบสมุดบัญชีควรเรือนให้กับผู้มาเข้าร่วมประชุม
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่าง คนกับช้าง พร้อมมอบหนังสือ เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ แก่เข้าร่วมประชุม
3.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเชิญชวนให้หมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 20 times, 1 visits today)