สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามผลการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน

🗓วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ นำโดย นางนิภาภรณ์  สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหว้า ลงพื้นที่ติดตามชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามผลการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน

1.ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 กลุ่ม

– สร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินคืน

– สอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด

2.ติดตามผลการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน กลุ่ม เลี้ยงหมูขุนสร้างรายได้ซึงมีสมาชิกจำนนวน 3 ราย

– เป็นกลุ่มที่นำเงินกู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

– และสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานได้

– เป็นกลุ่มต้นแบบในการบริหารจัดการหนี้

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 88 times, 1 visits today)