✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน2565 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดย นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าร่วมประชุมฯ และมี เรื่องชี้แจงข้อราชการเรื่อง
1.การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2.การดำเนินงานหมู่บ้านคชานุกรักษ์
ในการนี้นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เน้นย้ำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ขอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 67 times, 1 visits today)