สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565”

🗓วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็งพัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบหมายให้ นางสาวอักษร เชาวลิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำกลุ่มเป้าหมาย ที่ขอเข้ารับการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565” ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชน

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน หลักการของมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมพี่เลี้ยง มาตรฐานการพัฒนาชุมชนแต่ละประเภท 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 13 times, 1 visits today)