สพอ.เขาฉกรรจ์  เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9🌿

✨วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับจังหวัด หมู่ที่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว✨

✍️นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทีมงาน ร่วมกับ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์และทีมงาน และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพดอเพียง ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับจังหวัด หมู่ที่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยนำเสนอผลงาน 5 ประเด็น ได้แก่

  1. ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
  2. กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
  3. วิธีการ/แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
  4. การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

  1. ความประทับใจของคณะกรรมการและหรือคลิปนำเสนอ

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายตามหลัก “บวร” ในการมาให้กำลังใจและร่วมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย พระอาจารย์อธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต,ท้องถิ่นอำเภอเขาฉกรรจ์  , นายจรัญ  ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ, นายประกอบ  ฤามั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม, และ นายธนโชติ วงศ์ธรรม  กำนันตำบลเขาสามสิบ

🏥 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 17 times, 1 visits today)