สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด “

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ”

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด   โดยมีนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม

สำหรับประเด็นเนื้อหาในการชี้แจง สร้างรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย

  • การชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
  • เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product  Development)
  • เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • แผนดำเนินการการคัดสรรฯ
  • คุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ
  • จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ และการจัดระดับผลิตภัณฑ์
  • หลักเกณฑ์การคัดสรรฯ และใบสมัครการคัดสรรฯ

ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายเชาวลิต ต้นชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 17 times, 1 visits today)