สพอ. เขาฉกรรจ์ รับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ รับลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565 ผลการรับสมัครวันแรก มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop สนใจเข้าร่วมคัดสรร จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมคัดสรรคได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 พ.ค 2565 สมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น -16.30 น
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 7 times, 1 visits today)