สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

👉วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายฯ อำเภอเขาฉกรรจ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ โดย นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ชี้แจงข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2564   จำนวน 4 ราย คือ  1.นางคำมี ทุมชะ  บ้านเลขที่ 117/1 หมู่ที่ ๖ ชุมชน รุ่งอรุณตำบลเขาฉกรรจ์ 2.นางสาวเจียม ร่มรื่น บ้านเลขที่ 144/1        หมู่ที่ 8  บ้านเขาดิน ตำบลหนองหว้า 3.นายทองเจือ การัมย์ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุ ตำบลหนองหว้า 4.นางหลอด ดีงาม บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ ๒๒ บ้านเกตุจำปา ตำบลหนองหว้า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นครัวเรือนยากจนจริง

ทั้งนี้ นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการขจัดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ดำเนินการ วางแผนช่วยเหลือครัวเรือนดังกล่าว

 

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 4 times, 1 visits today)