“สพอ.เขาฉกรรจ์  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔”

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔” โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์เป็นประธานการในการประชุมฯ

ในการนี้นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ มีข้อราชการแจ้งในที่ประชุม 2 เรื่อง คือ

1.การพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.ขอเชิญชวนเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สวนผักค่าเฟ่) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน

และประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ลายสระแก้ว ลายขอ และลายประยุกต์ที่มีการผสมผสานระหว่างลายสระแก้ว ลายขอ และลายเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของอำเภอเขาฉกรรจ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 5 times, 1 visits today)