“สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ “ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้” ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ”

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ด้านรายได้ ปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและต่อยอดสู่การพัฒนาคน
อำเภอเขาฉกรรจ์ มีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้” ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2564 จำนวน 3 ราย ตำบลหนองหว้า จำนวน 2 ราย เทศบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 1 ราย
จากการลงพื้นที่และได้พูดคุยกับครัวเรือน 1.นางเจียม ร่มรื่น บ้านเลขที่ 144/1 ม.8 บ้านเขาดิน ตำบลหนองหว้า ครัวเรือนอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน มีคนพิการ 1 คน มีเด็กเรียนหนังสือ 3 คน เรียนชั้น ม.2 , ป.3 และอนุบาล 2 มีอาชีพ 2 คน รับจ้างทั่วไป ไม่มีที่ทำกิน รายได้หลักมาจาก พ่อและลูกคนที่ 2 อาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน และสภาพตัวบ้านไม่มีความมั่นคงถาวรเท่าที่ควร
2. นายทองเจือ การัมย์ บ้านเลขที่ 25 ม.11 บ้านโปร่งเกตุ ตำบลหนองหว้า ครัวเรือนอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน พ่ออายุ 50 พิการขาทั้งสองข้าง ตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล ส่วนลูกชาย อายุ 23 ปี ไม่มีอาชีพ รายได้หลักมาจากเงินสวัสดิการคนพิการ.
3.นางบุญมี ทุมชะ บ้านเลขที่ 117/1 ชุมชนรุ่งอรุณ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ คุณยายอาศัยอยู่คนเดียว รายได้หลักมาจากเบี้ยผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มอบแก่ครัวเรือนและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 4 times, 1 visits today)