✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว✍️

👉วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การชำระหนี้ค้าง และการรับสภาพหนี้ของลูกหนี้

ทั้งนี้นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ในการรับเงินยืมคืนจากลูกหนี้ ให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับครัวเรือนทุกครั้ง

ผลการดำเนินงาน ครัวเรือนที่ค้างชำระได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง และขอผ่อนผันการใช้คืนเงินยืมออกไป โดยกำหนดใช้คืนเงินยืมภายในเดือนมกราคม 2565

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

————————

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 8 times, 1 visits today)