✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และการทอผ้าลายสระแก้ว ของกลุ่มทอผ้าบ้านสุขเจริญ ตำบลเขาสามสิบ อำภเอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว📌

👉วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายสระแก้ว ของกลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ ตำบลเขาสามสิบ อำภเอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

🔰ในส่วนของผ้าลายสระแก้ว ลวดลายผ้า “สระแก้ว ” ประกอบด้วย ลายปราสาท “สด๊กก๊อกธม” หรือปราสาทขอมโบราณ โบราณสถานขึ้นชื่อของจังหวัด ลายผีเสื้อไหมดาหลา ผีเสื้อปางสีดาและลายดอกแก้ว รวม 4 ลาย ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ ส่งขายให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่ชื่นชอบอนุรักษ์ผ้าไทย หรือส่วนราชการต่างๆได้มากขึ้น  ปัจจุบันทางกลุ่มได้ประยุกต์ลายสระแก้ว และลายขอเจ้าฟ้าสิรัณณวรีฯ ให้อยู่ในผืนเดียวกัน เพื่อเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว และเป็นการน้อมนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงประทานแก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามแบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ที่ว่า  “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ❤️

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

————————

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 7 times, 1 visits today)