✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว✍️

👉วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงขนาด HLM นางสาวม้วย สุครีพ หมู่ที่ 7 บ้านไทรทอง ตำบลพระเพลิงและแปลง ขนาด CLM นางเบญจรัตน์ ศิลารัตน์ ม.11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนโครงการ
แปลงขนาด HLM นางสาวม้วย สุครีพ หมู่ที่ 7 บ้านไทรทอง ตำบลพระเพลิง มีการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้จุดต่างๆในแปลง เช่น การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกพืชสมุนไพร และการทำการเกษตรผสมผสาน โดยมีกลุ่มหน่วยงานและประชาชน ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานและซื้อผลผลิตในแปลง
แปลง ขนาด CLM นางเบญจรัตน์ ศิลารัตน์ ม.11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ มีการสร้างฐานเรียนรู้ มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบพื้นที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 13 times, 1 visits today)