✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว✍️

👉วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 20 บ้านวังสีทอง ตำบลหนองหว้า และ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมทอง ตำบลพระเพลิง เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การชำระหนี้ค้าง และการรับสภาพหนี้ของลูกหนี้
ทั้งนี้นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ในการรับเงินยืมคืนจากลูกหนี้ ให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับครัวเรือนทุกครั้ง
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 5 times, 1 visits today)