ดำเนินงานโครงการ “ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้” ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานเรื่องรายได้ ปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและต่อยอดสู่การพัฒนาคน โดยดำเนินการลงพื้นที่สำรวจสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี บ้านเกตุจำปา หมู่ที่ 22 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้วและ สัมภาษณ์ ครัวเรือนดังกล่าว เพื่อหาทางในการช่วยเหลือต่อไป
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์จะวางแผนและ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป
ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) อย่างเคร่งครัด

พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
# 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองเนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD

(Visited 23 times, 1 visits today)