✍️”สพอ.เขาฉกรรจ์ เปิดงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ :U2T)✍️

👉วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าบ้านพรสวรรค์ ม.8 ต.เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ :U2T) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้
– การบรรยายเรื่อง “การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมในการออกแบบแบรนด์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน”
– การบรรยายเรื่อง “กรณีศึกษาการพัฒนาและการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน”
พร้อมทั้งวางแผนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์👉
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 35 times, 1 visits today)