✍️”สพอ.เขาฉกรรจ์ ติดตามสนับสนุนการทอผ้า กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ ม.12 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว✍️

👉วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ ม.12 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายสระแก้ว

ในส่วนของผ้าลายสระแก้ว ลวดลายผ้า “สระแก้ว ” ประกอบด้วย ลายปราสาท “สด๊กก๊อกธม” หรือปราสาทขอมโบราณ โบราณสถานขึ้นชื่อของจังหวัด ลายผีเสื้อไหมดาหลา ผีเสื้อปางสีดาและลายดอกแก้ว รวม 4 ลาย

ในการนี้นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าได้ประยุกต์ลายสระแก้ว และลายขอเจ้าฟ้าสิรัณณวรีฯ และอัตลักษณ์อำเภอเขาฉกรรจ์เข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อทอเสร็จแล้วมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

————————

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 105 times, 1 visits today)