“สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมขับเคลื่อนพลังจิตอาสา จัดพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว”

1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหารเทาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน ๗๑ แห่ง ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมุ่งเป้าหมายให้เกิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นำจิตอาสา ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
สำหรับจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยพิจารณาจากความพร้อม และศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแห่งนี้ เป็นสถานที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนบนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายภวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสา ซึ่งมีนางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ เป็นผู้กล่าวรายงานจุดประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ
ด้วยนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีต่อการพัฒนาหมู่บ้าน จึงได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องงานจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมุ่งหวังส่งเสริมผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้คลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 56 times, 1 visits today)