สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกับพช.สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน✍️

👉วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีนายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อเพิ่มทักษะผู้นำชุมชนทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน 10 คนเจ้าหน้าที่ชุมชนจังหวัด จำนวน 2 คนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน
👉ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
1)เสริมพลังเสริมความรู้บรรยายเรื่องการจัดการความรู้
2)เสริมพลังเสริมความรู้บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3)ระดมพลัง สร้างองค์ความรู้สู่การเป็นศูนย์ประสานงาน
4)แบ่งกลุ่ม work shop 2 กลุ่มระดมสมองร่วมกัน
5)ถอดองค์ความรู้จุดเรียนรู้
6)กำหนดแนวทางการพัฒนาจัดทำปฏิทินการเรียนรู้
7)แลกเปลี่ยน นำเสนอผลงานและจัดทำแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
8)การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
📌การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องงานจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม ใช้คลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาภาวะผู้นำ สร้างอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในรูปแบบของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 34 times, 1 visits today)