“สพอ.เขาฉกรรจ์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล”

ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์
📷 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” โดย
สพอ.เขาฉกรรจ์เป็นจุดถ่ายทอดสัญญาณการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” สระแก้วจุดที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
 1.ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 16 คน ประกอบด้วย
-อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 5 คน
-อำเภอเมือง จำนวน 10 คน
-อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 1 คน
2.นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอเขาฉกรรจ์ 8 คน
 เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ โดย สพช.ชลบุรีและทีมวิทยากร(ครูพาทำ)
 มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี มีการจำลองพื้นที่สำหรับการทำโคก หนอง นา โมเดล แบบเสมือนจริง มีกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก (แบบแห้ง)การทำปุ๋ยหมักพืชสด(แบบน้ำ) และมีการทำโฮโมนไข่ สำหรับนำไปใช้ในแปลงพื้นที่ต้นแบบ การทำเกษตรอินทรีย์
ในการอบรมครั้งนี้มี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกับแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้สร้างเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในครั้งนี้ สระแก้วจุดที่ 1 สามารถทำกิจกรรมและมีคะแนนสูงสุดในรุ่น
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 54 times, 1 visits today)