✨”สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกับ พช.สระแก้ว ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (จิตอาสาปันสุข)” ✨

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วัดเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมกับ พช.สระแก้ว ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (จิตอาสาปันสุข)” ณ วัดเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
โดยมีนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว และผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และบริจาคเงินสมทบกิจกรรม “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (จิตอาสาปันสุข)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมนำไปสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์พักคอย ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมของวัดเขาสามสิบร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามหลัก “บวร” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 8 times, 1 visits today)