“สพอ.เขาฉกรรจ์ รับการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 กิจกรรมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (วันสุดท้ายของกิจกรรมฯ)”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 กิจกรรมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (วันสุดท้ายของกิจกรรมฯ)”
นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พาคณะประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์ , อำเภอวังสมบูรณ์, อำเภอวังน้ำเย็น โดยมีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 พัฒนาการอำเภอ จำนวน 3 คน
 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอละ 2 คน
 คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) จำนวน 18 คน และประชาชน จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน
ในการนี้นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละพื้นที่และให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาอำเภอ โดยบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อประกอบการการจัดตั้งคำของบประมาณประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
จากนั้น กลุ่มเป้าหมายดำเนินการบันทึกผ่าน Google form

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 11 times, 1 visits today)