✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาฉกรรจ์ ✨

วันที่ 9 กันยายน 2564 พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโกวิทย์

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ  เข้าร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)อำเภอเขาฉกรรจ์ โครงการฝึกอบรมการทำร่มจากผ้าขาวม้า โดยมีดร.รัฐ ชมภูพาน และ อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยาการให้ความรู้     มีการทำร่มจากผ้าขาวม้าที่มีเอกลักษณ์ของบ้านหนองโกวิทย์ เพื่อนำไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนต่อไป

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

————————

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 23 times, 1 visits today)