✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ ✨

วันที่ 6 กันยายน 2564 พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและร่วมพบปะ พูดคุย สอบถามปัญหา และความต้องการ ที่จะต่อยอดการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง15 คน เข้าร่วมการพูดคุย ปรึกษาหารือถึงกิจกรรมที่จะดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1.ฐานเรียนรู้ด้านพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด
2.ฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ไว้เพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน 3. การดำเนินการแปรรูปสมุนไพร (สปาบ้านทุ่ง)
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 7 times, 1 visits today)