✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาฉกรรจ์ ✨

วันที่ 5 กันยายน 2564 พ.ศ.2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยนางสาวอักษร เชาวลิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรี เข้าร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

  • ฝึกอบรมการทำหมูส้มและหมูฝอย โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีการจัดทำการแปรรูปหมูส้ม และการทำหมูฝอย
  • ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านนาบน ต.เขาฉกรรจ์ มีการสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์ นายกเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นางสาวณิชกุล โตจีน รองนายกเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจดังกล่าว

  • การแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร (แบบพอกและแบบดองน้ำเกลือ) โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านคลองสิบสาม

ต.เขาสามสิบ โดยใช้สูตรไข่ค็มใบเตย โดยมีนางวันเพ็ญ วินิฉัย ประธานพัฒนาสตรีตำบลเขาสามสิบ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

————————

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

 

(Visited 7 times, 1 visits today)