✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาฉกรรจ์ ✨

วันที่ 4 กันยายน 2564 พ.ศ.2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยนางสาวอักษร เชาวลิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรี เข้าร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 ฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขาฉกรรจ์ มีการจัดทำการแปรรูปหมูแดดเดียว แหนมกระดูกอ่อน และการทำหมูหวาน
 ฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านาคันหัก ต.พระเพลิง มีการทำไข่เค็มแบบพอก สูตรใบเตย และทำไข่เค็ม แบบดองน้ำเกลือ สูตร ดอกอัญชัญและสูตรขมิ้น
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 9 times, 1 visits today)