สพอ.เขาฉกรรจ์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

✨วันพุธ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา จัดเวทีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเพื่อชี้แจงวิธีการใช้งานโปรแกรม
โดยได้รับการประสานและอำนวยการจาก นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ทำให้การประชุมบรรลุเป้าหมาย และผ่านไปได้ด้วยดี✨
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO

(Visited 7 times, 1 visits today)