✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ (กพสอ.เขาฉกรรจ์) ครั้งที่1/2564✨

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ (กพสอ.เขาฉกรรจ์) ครั้งที่1/2564 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะกรรมการทุกระดับมีวาระ 4 ปี โดยการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2568
2. การดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์
3. ประชาสัมพันธ์การประกวด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย” การรับสมัครผ่าน https://forms.gle/qayUfB5CYPuY4Vg57 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1o8SA4XisUesnH1PEOypi9I6LBfWRRcbJ/view?usp=sharing และ ขอเชิญชวนให้กำลังใจ กดไลค์ กดแชร์ ให้กับสตรีแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการประกวดภาพถ่าย “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย”
4.การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 13 โครงการ
5.การจัดประชุมคณะขับเคลื่อนระดับตำบล
ในการนี้คณะกรรมการในที่ประชุมรับทราบ และดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ (กพสอ.เขาฉกรรจ์) ต่อไป.

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 16 times, 1 visits today)