✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”✨

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.00น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ดำเนินการจัดประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
โดยมี นายประวิทย์ สูงสุด เกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมทั้ง จ่าเอกพัฒนา เรืองศรี ท้องถิ่นอำเภอเขาฉกรรจ์ และ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 14 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 13 คน
จังหวัดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วและติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ลำดับต่อไป
ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 20 times, 1 visits today)