สพอ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

🌳 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีครัวเรือนเป้าหมายผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านน้อง จำนวน 15 ครัวเรือน กิจกรรมดังนี้
1. . การรับชมวิดิทัศน์ “โก่งธนูโมเดล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ “โก่งธนูโมเดล ชุมชนต้นแบบปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” เพื่อเรียนรู้ความสำเร็จและถอดบทเรียน
2.ชมวีดีทัศน์จิตอาสา
3. วิเคราะห์ชุมชน โดยร่วมกันวิเคราะห์ความสำคัญของปัญหาของชุมชนที่ต้องการแก้ไข
4.ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากจาวปลวก โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)เป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งนี้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ร่วมพูดคุยเชิญชวนครัวเรือนรร่วมกันปลูกผักเพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหารและปลูกพืชสมุนไพร สร้างความมั่นคง ด้านสุขภาพ และได้มอบเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปทดลองปลูกและขยายในครัวเรือน
👉ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด✍️
🌾 เขาหินแกร่ง แหล่งอารายธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน🌾
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 16 times, 1 visits today)