เตรียมความพร้อม แปลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” อำเภอเขาฉกรรจ์ 📷

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับ CLM อำเภอเขาฉกรรจ์
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่วางผังบริเวณ วัดขนาดบ่อ และกำหนดจุดวางบ่อ ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขุดต่อไป ในแปลง ระดับ CLM ขนาด 15 ไร่ ของนางเบญจรัตน์ ศิลารัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาฉกรรจ์
🌾 เขาหินแกร่ง แหล่งอารายธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน🌾
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 18 times, 1 visits today)