พช.เขาชัยสน รับการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบการประเมินที่ ๒

📣พช.เขาชัยสน รับการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการป [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

📣พช.เขาชัยสน มอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนติดตั้งโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี ๒๕๖๔

📣พช.เขาชัยสน สนับสนุนติดตั้งโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูล กชช. ๒ค. ตำบลจองถนน

📣พช.เขาชัยสน ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูล กชช. ๒ค. ตำบลเขาชัยสน

📣พช.เขาชัยสน ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้ [...]
อ่านเพิ่มเติม