โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์

พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน

นางเสาวณี รอดดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบควนขนุน ,หานโพธิ์

นางสายพิณ รอดพูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลโคกม่วง,จองถนน

นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเขาชัยสน

(Visited 459 times, 1 visits today)