พช.เขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

เข้าชม 6 ครั้ง
พช.เขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ในการนี้ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลเขาชัยสน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ จำนวน ๘ ราย ( ตามฐานข้อมูล TPMAP ผ่านกลไกการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง )
#TPMAP
#พัฒนาการอำเภอ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.เขาชัยสน ภาพ:ข่าว
+3
(Visited 6 times, 1 visits today)