ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📣📣พช.เขาชัยสน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 📣📣
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน นำโดยนางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนางเสาวณี รอดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาชัยสน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเขาชัยสน ชั้น ๒ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
๑. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลและประเภทองค์กร
๒. การติดตามหนี้ค้างชำระ
๓. มาตรการพักชำระหนี้ ตามนโยบายช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙
๔. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนเกี่ยวการลดอัตราดอกเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ.๒๕๖๓(ฉบับที่๓)
๕. การขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๖. เรื่องอื่นๆ
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📸📸พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……

(Visited 11 times, 1 visits today)