ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

📣พช.เขาชัยสน ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก [...]
อ่านเพิ่มเติม