สัมมนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

📣พช.เขาชัยสน จัดกิจกรรมสัมมนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง📣📣
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นายสมบัติ จินดานิรดุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
📍โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
– สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
– ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่ สู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล
– ทฤษฏีบันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง
– การพัฒนาตามแนวทาง ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH)
โดยมี่ผู้แทนครอบครัวเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
📸📸📸พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢

(Visited 9 times, 1 visits today)