ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ

📣พช.เขาชัยสน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ📣📣
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญดังนี้
๑.แนวทางการเสนอโครงการฯ
๒.การพิจารณาโครงการฯ
๓.กรอบวงเงินของแต่ละโครงการฯ
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 22 times, 1 visits today)