ดำเนินโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

นางสาวอมรรัตน์  เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  บ้านป่าแหลม. ม.11 ต.หานโพธิ์ โดยมี. นายบำเหน็จ. บินหรีม. นายอำเภอเขาชัยสน. มอบแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2560

(Visited 62 times, 1 visits today)