สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน

จังหวัดพัทลุง

พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน