สพอ.ขาณุฯ ร่วมโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดกำแพงเพชร

สพอ.ขาณุฯ ร่วมโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนางสาว
ตีรนรรถ อ่อน พัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบหมายให้นางสาว ณัฐชฎา สุดแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอขาณุวรลักษบุรีจำนวนทั้ง 4 กลุ่ม/ราย ร่วมงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยฯ ตามโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดกำแพงเพชร
โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอำเภอ เข้าร่วมโครงการฯ
โดยอำเภอขาณุวรลักษบุรี มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP สมัครเข้าร่วมการคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 4 กลุ่ม/ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.ประเภทอาหาร 4 ผลิตภัณฑ์
2.ประเภทของใช้ 1 ผลิตภัณฑ์
3.ประเภทผ้า 5 ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด จะดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอำเภอ ส่งเข้าร่วม โดยให้ค่าคะแนนส่วน ก และส่วน ข กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร และส่งผลการคัดสรรฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนขาณุวรลักษบุรี
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)